EN LT
DUOMENKASIŲ IR PSICHODARBININKŲ KREIPIMASIS Į TRANSNACIONALINĮ SUVAŽIAVIMĄ TUNISE (01001001010001110) Print
Written by DAMTP   

0

Mes sveikiname šią savaitę prasidedantį transnacionalinį suvažiavimą Tunise.

1

Bet mes nepripažįstame jokių tautinių ar rasinių skirstymų į arabų, afrikiečių ar europiečių problemas, o taip pat kategoriškai atmetame „naujosios Europos“ ar „Arabų pavasario“ idėjas.

0

Mes sveikiname  الثورات  - revoliuciją ir visuotinį tiek dirbančių, tiek bedarbių minčių vahdatą (sąjungą). Mes sveikiname visų vahdato momentų bendradarbiavimą: pradedant nuo Motinos darbo gimdant, ir baigiant darbais mirštant bei jau anapusybėje. Mūsų kovos – tai viena kova. Mes ją matome nuolatinėje tarpusavio pagalboje, kai turintieji prieigą prie išteklių darbininkai paremia tiesiogiai su ištekliais nesusijusius darbininkus.

1

Mes atsiprašome, kad dėl resursų trūkumo negalime dalyvauti Tuniso vahdate.

0

Mes sveikiname, palaikome ir teikiame pirmenybę VISŲ mažiau organizuotų struktūrų (pvz.: FLRP - Tuniso Liaudies Išlaisvinimo frontas) ambicijoms vadovauti

1

Tačiau mes sutinkame su Sadri Khiari, kad šiandieninė politinėje „kairėje“ dominuoja baltųjų privilegijuotos klasės bei euronaconalistinių grupių ar taip vadinamų judėjimų interesai, kurie nėra tik elitiniai, bet iš esmės buržuaziniai ir rasistiniai.

0

Mes pripažįstame, kad nuo 1968 m. įvyko atoslūgis tiek Moterų, tiek Juodųjų išlaisvinimo judėjimuose. Mes kviečiame atgaivinti šiuos judėjimus. Mes kviečiame naujam „Black Power“ (Juodųjų galios) judėjimui, kuris mobilizuos prieš Baltąją galią, kuri ir yra kapitalizmo pagrindas (katorginis darbas ir kolonializmas). Mes kviečiame naujai Juodosios galios bangai, kuri neužsisklęs nacionalizme, bet išsilies į klasinę kovą.

0

Mes kviečiame atakuoti finansinius sektorius bei palaikome studentus ir mokytojus, besijungiančius į vahdatus, kad apsigintų nuo juos smaugiančių antpuolių.

1

Bet mes atmetame mokyklą, ar universitetą kaip tolimesnį organizacinį modelį, nes jis formuoja būtant tai, kas mus visus skaldo į produktyvius ir neproduktyvius elementus, kaip antai: menininkus, aktyvistus ir pan.

0

Mes kviečiame į vahdatą visus psichodarbininkus – tiek produktyvius, tiek neproduktyvius – visus, kurie kuria, vartoja, paskirsto ir devalvuoja visuotinį intelektą. Mes sieksime susitikti su visais, kurie gamina bet kokios kokybės, formos ar pavidalo prasmę, ir iš kur jie bebūtų: iš šio pasaulio, ar iš anapusybės.

1

Mes kategoriškai atmetame bandymus redukuoti visuotinį intelektą į akademinių intelektualų mašinizuotą verbalizaciją – tai tėra dar vienas būdas sutvirtinti išklibintą pagrindą valstybei ir jos politinėms klikoms.

0

Mes mylime, gyvename ir nepripažįstame mirties!

0

Mes priimame mirusius, neturtėlius ir tuos, kurie yra niekas – REIKALAUJAME LAISVOS PRIEIGOS Į VISAS HART SALAS VISAME PASAULYJE!

0

Mes sveikiname abejojančius!

1

Itihad Rabni Al Tunjur Al Amali Al Fikriya

1

Anjuman Matan Karkan Aur Amali Karkoon

1

Alytaus bienalės pervertimo į kultūros naikinimą bei šios klaikios bacilos tarptautinės sklaidos komitetas (Alytus Biennial Reversion into Abolition of Culture And Distribution of its Aberrant Bacillus Right Abroad - Committee - ABRACADABRA-C)

0

Duomenkasių ir psichodarbininkų sąjunga (DAta Miners Travailleurs Psychique - DAMTP)

 

2011-09-25